و عیال عشر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پیرمرد از قرار معلوم چند همسر و چندین فقره اولاد داشت. از آن یا «کمر بنی هاشم» ها، رفقای اهل محل بدشان نمی آمد اذیتش كنند، منتها كسی نبود كه با این حرف ها از میدان به در برود. در پاسخ كسانی كه او را در جنگ استیضاح می كردند و شعارشان این بود كه […]
پیرمرد از قرار معلوم چند همسر و چندین فقره اولاد داشت. از آن یا «کمر بنی هاشم» ها، رفقای اهل محل بدشان نمی آمد اذیتش كنند، منتها كسی نبود كه با این حرف ها از میدان به در برود. در پاسخ كسانی كه او را در جنگ استیضاح می كردند و شعارشان این بود كه شما از كار افتاده هستی و شكم نانخورهایت را هم كه سیر كنی هنر كرده ای می گفت:شما جوانید، نمی دانید جنگ و پیروزی واقعی در خانه و زندگی است». آن وقت سورۀ فجر را می خواند و به عنوان شاهد مثال بعد از والفجر به جای ولیال عشر می گفت و عیال عشر! و توضیح می داد كه آنجا معلوم می شود كی مرد كارزار وشجاع است!