وقت خداحافظی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب عملیات كه می شد بعضی ها معركه می گرفتند، از آن نوع كه یك وقت در تلوزیون اجرا می شد:« ـ مرشد! ـ جان مرشد ـ اگه گفتی الان وقت چیه؟» همه با هم می گفتند:«وقت خداحافظیه»
شب عملیات كه می شد بعضی ها معركه می گرفتند، از آن نوع كه یك وقت در تلوزیون اجرا می شد:« ـ مرشد! ـ جان مرشد ـ اگه گفتی الان وقت چیه؟» همه با هم می گفتند:«وقت خداحافظیه»