وضو می گیری یا مرا غسل می دهی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از جمله بچه هایی بود كه وقتی وضو می گرفت از شست پا تا فرق سرش را غرق آب می كرد ای كاش فقط خودش را خیس می كرد! چهار نفر این طرف و آن طرف خودش را هم بی نصیب نمی گذاشت! صدای شالاپ و شلوپ كردن دست و رو شستنش هم كه دیگر […]
از جمله بچه هایی بود كه وقتی وضو می گرفت از شست پا تا فرق سرش را غرق آب می كرد ای كاش فقط خودش را خیس می كرد! چهار نفر این طرف و آن طرف خودش را هم بی نصیب نمی گذاشت! صدای شالاپ و شلوپ كردن دست و رو شستنش هم كه دیگر نگو نپرس. برای بچه هایی كه می شناختندش این وضع دیگر عادی بود؛ شاید روی رودربایستی چیزی نمی گفتند اما بچه های سر و زبان دارتر و وسواسی تر و ناآشناتر بعضاً بر می گشتند و می گفتند:«وضو می گیری یا ما را غسل می دی»؟