ورود و خروج نمایشی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در سال ٦٧ جزیرۀ مجنون تهدید به پاتك شد. مرتضی قربانی دستور داد تمام ماشین ها با چراغ روشن و سر وصدای زیاد به خط نزدیك شوند و سپس یكی یكی و به تدریج خارج شوند و با این حساب پاتك دشمن نقش برآب شد.
در سال ٦٧ جزیرۀ مجنون تهدید به پاتك شد. مرتضی قربانی دستور داد تمام ماشین ها با چراغ روشن و سر وصدای زیاد به خط نزدیك شوند و سپس یكی یكی و به تدریج خارج شوند و با این حساب پاتك دشمن نقش برآب شد.