هیچ كار ندارد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
رفته بودیم تسلیحات اسلحه تحویل بگیریم، نفر جلو من بسیجی بود. از آن ها كه هر چه همه خوبان دارند هیچ كدامشان را نداشت! نه قد و قوارۀ درست و حسابی نه جان و جثۀ به درد بخور و نه سن و سال چشم گیر. اسلحه ای كه به او دادند كلاشینكفی بود واقعاً از […]
رفته بودیم تسلیحات اسلحه تحویل بگیریم، نفر جلو من بسیجی بود. از آن ها كه هر چه همه خوبان دارند هیچ كدامشان را نداشت! نه قد و قوارۀ درست و حسابی نه جان و جثۀ به درد بخور و نه سن و سال چشم گیر. اسلحه ای كه به او دادند كلاشینكفی بود واقعاً از جنگ برگشته! جای سالمی نداشت. چیزی در حد چوبدستی! نیاز به امتحان كردنش نبود. آن را برگرداند به مسئول اسلحه خانه و گفت:«این خراب است، خیلی كار دارد، یكی دیگر بده» و او مصر كه همان خوب است.
كفرش را بالا آورده بود، همه معطل بودند، بسیجی می گفت:«بیا بگیر خودت نگاه كن، اصلاً گلن گدنش باز و بسته نمی شود، زیاد كار دارد. چطور می گویی هیچ كار ندارد!» و او جواب داد:«برای اینكه چیزی ندارد كه كاری داشته باشد، گذاشته بودیم بیندازیمش دور كه شما آمدی!».