هیهات

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
فرمانده گروهان ما در عملیات میمك، هیهات نام داشت كه از پشت بی سیم صدا می زدند منا الذله،مناالذله و این كلمه رمز ما بود.
فرمانده گروهان ما در عملیات میمك، هیهات نام داشت كه از پشت بی سیم صدا می زدند منا الذله،مناالذله و این كلمه رمز ما بود.