هور، معدن موش

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بعد از عملیات والفجر ٨ در منطقۀ هورالعظیم كه معدن موش بود مستقر شدیم. شب كه می خوابیدیم موش ها از سر و صورتمان بالا می رفتند. یكی از بچه های بهداری چیزی شبیه قیف درست كرد با سی سانتی متر قد كه طعمه ای از وسط آن می گذشت. وقتی موش می خواست طعمه […]
بعد از عملیات والفجر ٨ در منطقۀ هورالعظیم كه معدن موش بود مستقر شدیم. شب كه می خوابیدیم موش ها از سر و صورتمان بالا می رفتند. یكی از بچه های بهداری چیزی شبیه قیف درست كرد با سی سانتی متر قد كه طعمه ای از وسط آن می گذشت. وقتی موش می خواست طعمه را بخورد به داخل استوانه می افتاد و راه فراری نداشت. از آن به بعد، درشبانه روز ما حدود سی تا چهل موش می گرفتیم و به هلاكت می رساندیم.