همه یك طرف، تو هم همان طرف

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
صحبت از اوصاف پسندیدۀ نیروهای گردان بود و این كه در عملیات چطور از پس دشمن برآمدند، البته خیلی با احتیاط. نمی شد گفت ذكر اوصاف؛ بیشتر شرح ما وقع بود. با این وصف نوبت به او كه می رسید با حساسیت خاصی حرف شخصی را چپه و وارونه می كرد. اصلاً حاضر نبود یك […]
صحبت از اوصاف پسندیدۀ نیروهای گردان بود و این كه در عملیات چطور از پس دشمن برآمدند، البته خیلی با احتیاط. نمی شد گفت ذكر اوصاف؛ بیشتر شرح ما وقع بود. با این وصف نوبت به او كه می رسید با حساسیت خاصی حرف شخصی را چپه و وارونه می كرد. اصلاً حاضر نبود یك خرده كوتاه بیاید و نادیده و نشنیده بگیرد. هر چی همه می گفتند او چیز دیگری می گفت. خصوصاً اگر مثلاً كسی زیاد تحویلش می گرفت و می گفت:« همه یه طرف، فلانی هم یه طرف»؛ آن وقت بود كه دیگر از كوره در می رفت، اما من چون خوب می شناختمش تا می خواست دوباره چك و چانه بزند می گفتم:«خیلی خوب بابا، خیلی خوب، حرص و جوش نزن، تو هم همون طرف خوبه؟!»