هفت سنگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای بازی هفت سنگ در جبهه گاهی از قوطی های خالی كمپوت و كنسرو استفاده می شد. هفت قوطی خالی را روی هم می چیدند و به فاصلۀ هفت متر یك نفر از دو گروه توپی را به طرف آن هفت سنگ پرتاب می كرد. شش نفر پشت سر او از دسته اول قرار داشتند […]
برای بازی هفت سنگ در جبهه گاهی از قوطی های خالی كمپوت و كنسرو استفاده می شد. هفت قوطی خالی را روی هم می چیدند و به فاصلۀ هفت متر یك نفر از دو گروه توپی را به طرف آن هفت سنگ پرتاب می كرد. شش نفر پشت سر او از دسته اول قرار داشتند كه به ترتیب توپ را به سنگ اصابت می كرد و آنها را بر زمین می ریخت بقیۀ افراد به سرعت فرار می كردند چون بلافاصله بچه های دستۀ دیگر توپ را برمی داشتند و آنها را هدف قرار می دادند. در این فاصله گاهی در همین شرایط، هواپیماهای دشمن محل بازی را گلوله باران می كردند یا با توپ خانه و خمپاره انداز می زدند و همه چیز به هم می ریخت.
در یكی از همین بازی ها، قاسم غفاریان از بچه های جهرم به شهادت رسید و دوستان او دیگر در منطقه هفت سنگ بازی نكردند.