هر چه می گویی خودتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سر نماز هم دیگر امن نبود، از دست بعضی عناصر ناباب! آسایش نداشتیم. هر كس رد می شد تكه ای می پراند كلی باید لبمان را گاز می گرفتیم و دهانمان را قفل می كردیم كه به خنده یا قهقهه در نماز نیفتیم، یكی می گفت:«هر چه می گویی خودتی!» و دیگر:«چرا دروغ می گویی […]
سر نماز هم دیگر امن نبود، از دست بعضی عناصر ناباب! آسایش نداشتیم. هر كس رد می شد تكه ای می پراند كلی باید لبمان را گاز می گرفتیم و دهانمان را قفل می كردیم كه به خنده یا قهقهه در نماز نیفتیم، یكی می گفت:«هر چه می گویی خودتی!» و دیگر:«چرا دروغ می گویی پسر خجالت داره» و سومی:«بی فایده است، وقتش را نگیر بگذار به كارهایش برسد»، امتحانت را خوب پس ندادی».