هدف بزرگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
جوان سیزده، چهارده ساله ای بود به سن و سال و به همت مردی بزرگ. بعضی اوقات سر به سرش می گذاشتیم. ـ تو این جا آمده ای چه كار با این كوچكی و جان و جثۀ ضعیف؟ ـ هدف بزرگم كم و كاستی هیكلم را جبران می كند.
جوان سیزده، چهارده ساله ای بود به سن و سال و به همت مردی بزرگ. بعضی اوقات سر به سرش می گذاشتیم.
ـ تو این جا آمده ای چه كار با این كوچكی و جان و جثۀ ضعیف؟
ـ هدف بزرگم كم و كاستی هیكلم را جبران می كند.