نی و حلب روغن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقه بچه ها با مختصر امكاناتی كه داشتیم كولری ساخته بودند كه دست كمی از كولر واقعی نداشت. پنجرۀ سنگر را كه رو به بیرون باز می شد به منزلۀ دریچه كولر قرارداده بودند. ازنی های باتلاق به اندازۀ كافی كنار هم می گذاشتند و یك حلب هفده كیلویی را كه زیرش سوراخ شده […]
در منطقه بچه ها با مختصر امكاناتی كه داشتیم كولری ساخته بودند كه دست كمی از كولر واقعی نداشت. پنجرۀ سنگر را كه رو به بیرون باز می شد به منزلۀ دریچه كولر قرارداده بودند. ازنی های باتلاق به اندازۀ كافی كنار هم می گذاشتند و یك حلب هفده كیلویی را كه زیرش سوراخ شده بود می آوردند و شیلنگ سرمی را به آن وصل می كردند. آب در شیلنگ جاری می شدو به نسبتی كه می خواستیم قابل تنظیم بود. این آب روی نی ها می ریخت و از بالا به پایین سرازیر می شد و همزمان باد گرمی كه می وزید و به نی ها می خورد به خاطر وجود رطوبت درآن ها خنك می شد و وارد سنگر می گردید.