نیروی كمكی اسمی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در اطراف سوسنگرد مستقر بودیم و عراقی ها نیز بی امان حمله می كردند. تنها حیله ای كه به فكرمان رسید این بود كه دربی سیم هایمان صحبت از رسیدن نیروی كمكی كنیم. از تمام بی سیم ها شنیده می شد كه ماشااللـه، ماشااللـه، چقدر نیروی كمكی فرستادند، در حالی كه حتی یك نفر هم […]
در اطراف سوسنگرد مستقر بودیم و عراقی ها نیز بی امان حمله می كردند. تنها حیله ای كه به فكرمان رسید این بود كه دربی سیم هایمان صحبت از رسیدن نیروی كمكی كنیم.
از تمام بی سیم ها شنیده می شد كه ماشااللـه، ماشااللـه، چقدر نیروی كمكی فرستادند، در حالی كه حتی یك نفر هم نیامده بود. تانكی نیزدرمحورمان بود. یكی از فرماندهان كنار رانندۀ تانك نشست. با راهنمایی او این تانك مرتب پشت خاكریز حركت می كرد و ویراژ می داد و دشمن را حسابی گیج كرد و به این طریق بود كه توانستند جلوی آن ها را سد كنند.