نیروهای غیبی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از آن افرادی كه همیشه دیر می آیند و زود می خواهند بروند از رزمنده ای كه با او صمیمی بود پرسید:« شما كه مرتب جبهه بوده اید، می دانید قضیۀ امداد غیبی چیست؟ با هر كس حرف می زنیم راجع به امدادهای غیبی چیزی می گوید، مدت هاست می خواستم شما را ببینم […]
یكی از آن افرادی كه همیشه دیر می آیند و زود می خواهند بروند از رزمنده ای كه با او صمیمی بود پرسید:« شما كه مرتب جبهه بوده اید، می دانید قضیۀ امداد غیبی چیست؟ با هر كس حرف می زنیم راجع به امدادهای غیبی چیزی می گوید، مدت هاست می خواستم شما را ببینم و از شما بپرسم». آن رزمنده و به قول خودش شرمنده گفت:« تا آن جا كه می دانم یعنی این كه شب ها كامیون كامیون نیرو می آورند و صبح غیبشان می زند!»