نور چراغ همسایه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اوایل جنگ، در منطقۀ سر پل ذهاب بودیم . شب های زمستان هوا خیلی تاریك بود و ما احتیاج به منور داشتیم . قوطی های خالی كنسرو و كمپوت را پر از سنگ ریزه می كردیم و از بالای تپه پایین می انداختیم . عراقی ها به خاطر سر و صدای ایجاد شده شروع به […]
اوایل جنگ، در منطقۀ سر پل ذهاب بودیم . شب های زمستان هوا خیلی تاریك بود و ما احتیاج به منور داشتیم . قوطی های خالی كنسرو و كمپوت را پر از سنگ ریزه می كردیم و از بالای تپه پایین می انداختیم . عراقی ها به خاطر سر و صدای ایجاد شده شروع به زدن منور می كردند و به این صورت ، ما منطقه را شناسایی می كردیم .