نقل و انتقال دروغی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از فرمانده هان در قصر شیرین مطلع شده بودند كه دشمن قصد عملیات دارد. آن موقع نیروی چندانی درخط نبود. ترفند خاصی به كار برد به این صورت كه تعدادی ماشین را با چراغ روشن از عقیه به محور روانه كرد و بعد همان ماشین ها را با چراغ خاموش به عقبه فرستاد. با […]
یكی از فرمانده هان در قصر شیرین مطلع شده بودند كه دشمن قصد عملیات دارد. آن موقع نیروی چندانی درخط نبود. ترفند خاصی به كار برد به این صورت كه تعدادی ماشین را با چراغ روشن از عقیه به محور روانه كرد و بعد همان ماشین ها را با چراغ خاموش به عقبه فرستاد. با چند بار تكرار این عمل دشمن گمان می برد كه ایران در حال نقل و انتقال نیروست و از عملیات منصرف می شود.