نقل قول مستقیم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از برادران عرب زبان كه در منطقه بی سیم چی بود، در جریان تك دشمنبه رزمندگان، وارد خطوط بی سیم عراقی ها شد و به بی سیم چی عراقی گفت بگویید نیروها سریع عقب بكشند و او هم این فرمان را منتقل كرد. رزمندگان هنگام عقب نشینی تلفات سنگینی به عراقی ها وارد آوردند.
یكی از برادران عرب زبان كه در منطقه بی سیم چی بود، در جریان تك دشمنبه رزمندگان، وارد خطوط بی سیم عراقی ها شد و به بی سیم چی عراقی گفت بگویید نیروها سریع عقب بكشند و او هم این فرمان را منتقل كرد. رزمندگان هنگام عقب نشینی تلفات سنگینی به عراقی ها وارد آوردند.