نخ و ماشه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقه تیربارچی بودم و هر وقت می خواستم از پشت خاكریز تیراندازی كنم، دشمن از چپ و راست موضع مرا هدف قرار میداد و راهی برای شلیك باقی نمی گذاشت. به نظرم رسید تیربار را جای مناسبی قرار دهم و آن را تنظیم كنم، بعد نخی را به ماشۀ اسلحه بستم و آن را […]
در منطقه تیربارچی بودم و هر وقت می خواستم از پشت خاكریز تیراندازی كنم، دشمن از چپ و راست موضع مرا هدف قرار میداد و راهی برای شلیك باقی نمی گذاشت. به نظرم رسید تیربار را جای مناسبی قرار دهم و آن را تنظیم كنم، بعد نخی را به ماشۀ اسلحه بستم و آن را تا سنگر كشیدم و از آن جا تیراندازی كردم. هر روز در اوقات خاصی با این شیوه عراقی ها را گیج و منگ می كردم.