نخود و نارنجك

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
موقع عقب نشینی شیشه های خالی مربا را پر از آب می كردیم و چند دانه نخود داخل آن می انداختیم .بعد نارنجكی را كه ضامن آن را كشیده بودیم داخل شیشه قرار می دادیم . موقعی كه نخودها سبز می شدندبه دستۀ نارنجك فشار وارد می كردند و شیشه كه روی سنگر بود بر […]
موقع عقب نشینی شیشه های خالی مربا را پر از آب می كردیم و چند دانه نخود داخل آن می انداختیم .بعد نارنجكی را كه ضامن آن را كشیده بودیم داخل شیشه قرار می دادیم . موقعی كه نخودها سبز می شدندبه دستۀ نارنجك فشار وارد می كردند و شیشه كه روی سنگر بود بر اثر لرزش به زمین می افتاد و می شكست و اهرم رها و نارنجك منفجر می شد.