ناوچه اوزا

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
همه از ناوچۀ اوزا وحشت داشتیم. پیام آمد كه این ناوچۀ دشمن به سمت ما می آید. گلوله های ما درحال اتمام بود. فرمانده تصمیم عجیبی گرفت. گفت:“ در رادار اوزا حتماً مشخص شده ایم، حال اگر با سرعت به سمت آن ها حركت كنیم با شناختی كه از عراقی ها دارم حتماً فكر می […]
همه از ناوچۀ اوزا وحشت داشتیم. پیام آمد كه این ناوچۀ دشمن به سمت ما می آید. گلوله های ما درحال اتمام بود. فرمانده تصمیم عجیبی گرفت. گفت:“ در رادار اوزا حتماً مشخص شده ایم، حال اگر با سرعت به سمت آن ها حركت كنیم با شناختی كه از عراقی ها دارم حتماً فكر می كنند ناوچه كلاس پیكان است و فرار می كنند“.