نامه ها و خبر اصلی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
قبل از شروع عملیات، بعضی روششان این بود كه چند نامه می نوشتند و نزد دوستانشان امانت می گذاشتند. همه چیز نامه كامل بود جز تاریخ تحریر آن كه اگر بخت یار می شد و شخص شهید می شد بچه ها باید تاریخ نامه ها را به ترتیب می نوشتند و پست می كردند تا […]
قبل از شروع عملیات، بعضی روششان این بود كه چند نامه می نوشتند و نزد دوستانشان امانت می گذاشتند. همه چیز نامه كامل بود جز تاریخ تحریر آن كه اگر بخت یار می شد و شخص شهید می شد بچه ها باید تاریخ نامه ها را به ترتیب می نوشتند و پست می كردند تا خانواده با نامه ها چند صباحی دل خوش باشند و بعد خبر اصلی به آن ها برسد.