نارنجك كشی و نخی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها موقع عقب نشینی اهرم نارنجك را با كش بسته و بعد ضامن آن را می كشیدند و آن رادر محل ماشین یا سنگرهای اصلی یا درنقطه ای كه احتمالاً محل اجتماع بود می گذاشتند . بعد از چند روز این كش ها كه عمدتاً مستعمل هم بودند پوسیده و پاره می شدند و […]
بچه ها موقع عقب نشینی اهرم نارنجك را با كش بسته و بعد ضامن آن را می كشیدند و آن رادر محل ماشین یا سنگرهای اصلی یا درنقطه ای كه احتمالاً محل اجتماع بود می گذاشتند . بعد از چند روز این كش ها كه عمدتاً مستعمل هم بودند پوسیده و پاره می شدند و نارنجك یك باره منفجر شد.
بچه های اطلاعات عملیات هم از این كارها زیاد می كردند. مثلاً نارنجك را نزدیك سنگر فرماندهی یا دیگر جاهای حساس قرار می دادند، طوری كه اگر نارنجك به زمین افتاد شیشه بشكند. شیوۀ دیگر این بود كه نارنجك را با كش یا نخی از دو سو به دو درخت می بستند و تله درست می كردند. موقعی كه عراقی ها سرمست از غرور تصرف و تجاوز به منطقه ای جلو می آمدند، پایشان به كش گیر می كرد و نارنجك منفجر می شد به هلاكت می رسیدند.