نارنجك طنابی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات نصر ٧ وقتی احتمال نفوذ اصلاعات عراق از محور ما زیاد بود با نارنجك برایشان تله درست كردیم ، به این ترتیب كه به ضامن دستی نارنجك بعد از راست كردن سر خمیدۀ آن طناب می بستیم و تا طناب كشیده می شد ضامن راحت بیرون می آمد و رها می شد. سر […]
در عملیات نصر ٧ وقتی احتمال نفوذ اصلاعات عراق از محور ما زیاد بود با نارنجك برایشان تله درست كردیم ، به این ترتیب كه به ضامن دستی نارنجك بعد از راست كردن سر خمیدۀ آن طناب می بستیم و تا طناب كشیده می شد ضامن راحت بیرون می آمد و رها می شد. سر دیگر طناب را به سمت دیگر كانال می بردیم و جایی می بستیم. نیروهای اطلاعاتی دشمن وقتی به این نقطه می رسیدند پایشان به طناب برخورد می كرد و ضامن رها و نارنجك منفجر می شد. به این ترتیب مدتی كه در خط بودیم از جهت نفوذ اطلاعاتی های عراق آسوده خاطر بودیم .