نارنجك خمپارۀ ٨١

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از لاشۀ جای خمپارۀ ٨١ نارنجك درست می كردیم . مقداری پوكه تفنگ در آن می ریختیم و تی.ان.تی. و خرج را به آن می افزودیم. با سوراخ كردن بدنه، از پشت فتیله ای از خرج آر.پی.جی. برای این نارنجك دست ساز تعبیه می كردیم و سر آن را محكم می بستیم. كار این نارنجك […]
از لاشۀ جای خمپارۀ ٨١ نارنجك درست می كردیم . مقداری پوكه تفنگ در آن می ریختیم و تی.ان.تی. و خرج را به آن می افزودیم. با سوراخ كردن بدنه، از پشت فتیله ای از خرج آر.پی.جی. برای این نارنجك دست ساز تعبیه می كردیم و سر آن را محكم می بستیم. كار این نارنجك مثل دینامیت بود و فتیلۀ آن را بعد از آتش زدن به هر جا كه لازم بود پرتاب می كرد.