نارنجك تله

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات نصر ٧ برای جلوگیری از نفوذ عراقی ها ، نارنجك را تله می كردیم. به این صورت كه ضامن آن را می كشیدیم و آن را اهرم در حالت بسته زیر سنگ می گذاشتیم . بعد آن سنگ را به نقطه ای اتصال می دادیم به نحوی كه اگر پای كسی به نخ […]
در عملیات نصر ٧ برای جلوگیری از نفوذ عراقی ها ، نارنجك را تله می كردیم. به این صورت كه ضامن آن را می كشیدیم و آن را اهرم در حالت بسته زیر سنگ می گذاشتیم . بعد آن سنگ را به نقطه ای اتصال می دادیم به نحوی كه اگر پای كسی به نخ تله گیر می كرد سنگ حركت می كرد و نارنجك منفجر می شد.