میوه های بهشتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در ساختمان گردان انصار كه بودیم بچه ها از طبقۀ دوم و سوم ، دُم میوه ها را (مثل سیب و گلابی و پرتقال ) نخ می بستند و می فرستادند پایین .كسانی كه از آنجا رد می شدند و سعی می كردند آن ها را بگیرند اما رفقا با رندی آن را می كشیدند […]
در ساختمان گردان انصار كه بودیم بچه ها از طبقۀ دوم و سوم ، دُم میوه ها را (مثل سیب و گلابی و پرتقال ) نخ می بستند و می فرستادند پایین .كسانی كه از آنجا رد می شدند و سعی می كردند آن ها را بگیرند اما رفقا با رندی آن را می كشیدند بالا. بعضی ها هم كه زرنگ تر از این حرفها بودند كمین می كردند و سر فرصت مناسب میوه را شكار می كردند و آه از نهاد بچه های بازیگوش در می آوردند.