مین پدالی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
موقع عقب نشینی بچه ها مین پدال یا گوجه ای را به پدال گاز یا كلاج ماشین می بستند. وقتی عراقی ها سرمست از غنیمتی كه به دست آورده بودند سوار این ماشین ها می شدند و پا روی پدال گاز می گذاشتند، همراه با ماشین به هوا می رفتند.
موقع عقب نشینی بچه ها مین پدال یا گوجه ای را به پدال گاز یا كلاج ماشین می بستند. وقتی عراقی ها سرمست از غنیمتی كه به دست آورده بودند سوار این ماشین ها می شدند و پا روی پدال گاز می گذاشتند، همراه با ماشین به هوا می رفتند.