مین كمپوتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
زمستان ها در غرب به علت بارش سنگین برف و باران ، امكان كار گذاشتن مین در زمین بسیار ضعیف بود لازم بود به گونه ای از تحركات دشمن آگاه شویم . فرمانده گروهان گفت:“ هر چه قوطی خالی كنسرو و كمپوت وجود دارد جمع آوری كنید و بعد آن ها را در جایی كه […]
زمستان ها در غرب به علت بارش سنگین برف و باران ، امكان كار گذاشتن مین در زمین بسیار ضعیف بود لازم بود به گونه ای از تحركات دشمن آگاه شویم . فرمانده گروهان گفت:“ هر چه قوطی خالی كنسرو و كمپوت وجود دارد جمع آوری كنید و بعد آن ها را در جایی كه امكان مین گذاری نبود به صورت پراكنده روی برف ها قرار دهید. “ به این وسیله امكان تحرك دشمن را كم می كردیم.