میدان مین و عراقی ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بیچاره نیروهای بسیجی جبهه ندیده و ساده دل! چه حرف ها كه به آن ها نمی زدند و چه نقشه ها كه برایشان نمی كشیدند. آن شب نیروهای جدید كه آمده بودند ما در خط نبودیم، می گفتند بعضی ها سر به سرشان گذاشته و به آن ها گفته بودند:«پشت سرتان عراقی ها هستند و […]
بیچاره نیروهای بسیجی جبهه ندیده و ساده دل! چه حرف ها كه به آن ها نمی زدند و چه نقشه ها كه برایشان نمی كشیدند. آن شب نیروهای جدید كه آمده بودند ما در خط نبودیم، می گفتند بعضی ها سر به سرشان گذاشته و به آن ها گفته بودند:«پشت سرتان عراقی ها هستند و جلوی رویتان میدان مین، سمت چپ چنین است و سمت راست چنان». روز بعد معلوم شد مادر مرده ها بعضی ها از ترس آن شب دست شویی نرفته و تا صبح به خودشان پیچیده بودند! در حالی كه فاصلۀ واقعی ما از آن نقطه تا خط دشمن بیشتر از صد كیلومتر بود!