میدان مین الكی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی به هر دلیل مهمات كافی از جمله مین برای حفاظت منطقه دراختیار نداشتیم، قوطی های خالی كمپوت را روی آتش می انداختیم تا رنگ آن ها تغییر كند و ندم شود. بعد با یك قطعه چوب، آن را به شكل “مین سوسكی“ یا هرشكل دیگری درمی آوردیم و با چند نخ كه مثلاً سیم […]
وقتی به هر دلیل مهمات كافی از جمله مین برای حفاظت منطقه دراختیار نداشتیم، قوطی های خالی كمپوت را روی آتش می انداختیم تا رنگ آن ها تغییر كند و ندم شود. بعد با یك قطعه چوب، آن را به شكل “مین سوسكی“ یا هرشكل دیگری درمی آوردیم و با چند نخ كه مثلاً سیم تله بود، آن ها را به هم متصل می كردیم و درمسیرهای خاصی در زمین فرو می كردیم. دشمن با دیدن این قوطی ها به تصور این كه به میدان مین رسیده است و آن نخ ها هم سیم تله هستند از سرعت پیشروی و تحركش می كاست.