میدان كنسرو و كمپوت

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ كردستان، ضدانقلاب قصد شناسایی اطراف پایگاه ما را داشت و ما نیز امكاناتی برای مانع شدن از این امر نداشتیم. فكر كردم از طریق كردهایی كه به پایگاه رفت و آمد می كردند و امكان داشت بین آن ها نفوذی هایی از ضد انقلاب هم باشد، آن ها را بترسانیم. به همین خاطر، […]
در منطقۀ كردستان، ضدانقلاب قصد شناسایی اطراف پایگاه ما را داشت و ما نیز امكاناتی برای مانع شدن از این امر نداشتیم. فكر كردم از طریق كردهایی كه به پایگاه رفت و آمد می كردند و امكان داشت بین آن ها نفوذی هایی از ضد انقلاب هم باشد، آن ها را بترسانیم. به همین خاطر، تمام قوطی های خالی كنسرو و كمپوت را در پایگاه جمع كردم و اطراف پایگاه مثل مین در زمین كاشتم. وقتی كردها نزد ما می آمدند به آن ها گفتیم كه دیگر در منطقه تردد نكنند، چون اطراف پایگاه مین گذاری شده وامكان دارد روی مین بروند و كشته شوند. این خبر از طریق آن ها به گوش ضدانقلاب رسید و آن ها نیز جرأت نكردند به حوالی پایگاه بیایند.