موقعیت پشگل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
آموزش رزمی می دیدیم. حوالی سد لار كه محل اسكان و تردد عشایر منطقه است. قرار بود تپه ای را به صورت فرضی تسخیر كنیم، آن اطراف مقداری فضولات گوسفند ریخته بود. فرمانده گروهان می خواست معاون خود را توجیه كند و بگوید نیروها را كجا می برد، هر چه فكر كرد نتوانست از منطقه […]
آموزش رزمی می دیدیم. حوالی سد لار كه محل اسكان و تردد عشایر منطقه است. قرار بود تپه ای را به صورت فرضی تسخیر كنیم، آن اطراف مقداری فضولات گوسفند ریخته بود. فرمانده گروهان می خواست معاون خود را توجیه كند و بگوید نیروها را كجا می برد، هر چه فكر كرد نتوانست از منطقه نشانی به دست بیاورد. دشت لم یزرع بود و بچه ها منتظر فرمان ایستاده بودند. ظاهراً چاره ای نداشت، گفت:«ببرشان موقعیت پشگل!».