موش های هم خوار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای مبارزه با موش ها در منطقه، درخواست گربه كردیم: اول جدی نگرفتند، حتی به ما خندیدند. اما بعد از مدتی تعدادی گربه در اختیار ما گذاشتند. موش ها، گربه ها را تعقیب كردند و طرح با شكست رو به رو شد . نقشۀ دیگری ریختیم، تعدادی موش را از این جا و آن جا […]
برای مبارزه با موش ها در منطقه، درخواست گربه كردیم: اول جدی نگرفتند، حتی به ما خندیدند. اما بعد از مدتی تعدادی گربه در اختیار ما گذاشتند. موش ها، گربه ها را تعقیب كردند و طرح با شكست رو به رو شد . نقشۀ دیگری ریختیم، تعدادی موش را از این جا و آن جا گرفتیم و در جایی حبس كردیم، آن قدر كه از گرسنگی مجبور بشوند یكدیگر را بخورند، بعد موش های “هم خوار“ را در دشت رها كردیم و به این وسیله در آن منطقه چیزی به نام عائلۀ موش ها خاتمه پیدا كرد.