مورد صد و سه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه های دو گروهان یا دو دسته وقتی به هم می رسیدند سعی می كردند با هنرنمایی و نمایش قدرت و تردستی، هم دوستان را مسرور كنند و هم نشان بدهند كه چقدر ابتكار عمل دارند. از جمله این كه بچه ها در بین خودشان شوخی ها را كُدگذاری می كردند. به هر مورد و […]
بچه های دو گروهان یا دو دسته وقتی به هم می رسیدند سعی می كردند با هنرنمایی و نمایش قدرت و تردستی، هم دوستان را مسرور كنند و هم نشان بدهند كه چقدر ابتكار عمل دارند. از جمله این كه بچه ها در بین خودشان شوخی ها را كُدگذاری می كردند. به هر مورد و موضوعی از شوخی یك شماره می دادند بعد وقتی با بچه های دیگر یك جا جمع می شدند و حرف پیش می آمد یكی رو به بچه های دستۀ خودشان می كرد و مثلاً می گفت:«بچه ها مورد پنجاه و هشت مفهومه؟» و بچه ها كه آن شوخی در ذهنشان تداعی می شد می خندیدند و بقیه در می ماندند كه بخندند یا سكوت كنند.