مواظب باش دود نزنه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پرسیدم:«برادر فلانی (اسم شخص) را می شناسی؟» گفت:«آره، ارادات خاص دارم خدمتشون». گفتم:«یعنی باهاش رفیقی؟» گفت:«نه بابا اون با ما نمی پره». گفتم :«با ما هم نمی نشینه، این به اون در». گفت:«بی شوخی؛ مگه باهاش آبتون تو یه جو نمی ره؟» گفتم:«نه بابا اون كلاسش خیلی بالاست؟» گفت:«یعنی فیتلیۀ معنویش بالاست؟» گفتم:«قربون دهنت». گفت:«خیلی […]
پرسیدم:«برادر فلانی (اسم شخص) را می شناسی؟» گفت:«آره، ارادات خاص دارم خدمتشون». گفتم:«یعنی باهاش رفیقی؟» گفت:«نه بابا اون با ما نمی پره». گفتم :«با ما هم نمی نشینه، این به اون در». گفت:«بی شوخی؛ مگه باهاش آبتون تو یه جو نمی ره؟» گفتم:«نه بابا اون كلاسش خیلی بالاست؟» گفت:«یعنی فیتلیۀ معنویش بالاست؟» گفتم:«قربون دهنت». گفت:«خیلی بالاست؟» گفتم:«خیلی» گفت:«پس مواظب باش دود نزنه!»