مهمات تعمیری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دو جعبۀ بزرگ مهمات خمپارۀ شصت برای ما آوردند. پس از بررسی گلوله ها متوجه شدیم گلوله های معیوبی هستند كه از خطوط مختلف درزمانی طولانی جمع آوری و حالا به شتباه به این جا منتقل شده است به هر حال گلوله بود و نمی شد از آن گذشت. هر كدام از گلوله ها را […]
دو جعبۀ بزرگ مهمات خمپارۀ شصت برای ما آوردند. پس از بررسی گلوله ها متوجه شدیم گلوله های معیوبی هستند كه از خطوط مختلف درزمانی طولانی جمع آوری و حالا به شتباه به این جا منتقل شده است به هر حال گلوله بود و نمی شد از آن گذشت. هر كدام از گلوله ها را به طریق خاصی تعمیر و به دشمن هدیه كردیم . بعضی ها یك یا چند پره شان شكسته بود، پرۀ مقابل را هم می شكستیم تا درست هدایت شود و تعادل آن به هم نخورد . بعضی دیگر ماسوره نداشتند، تعدادی ماسوره داشتیم كه از آن نوع گلوله نبود. آن ها رابا چسب دور موشك آر.پی.جی به سر گلوله می چسباندیم و شلیك می كردیم. بعضی دیگر چاشنی نداشتند، دور فشنگ گازی ژ-سه نوار می بستیم تا داخل ته گلوله قرار گیرد و محكم شود و بعد از آن استفاده می كردیم. بعضی دیگر نه پره داشت و نه چاشنی، خرج پرواز بعضی از گلوله های آر.پی.جی را كه به سرشان تركش خورده و نمی شد از آن ها استفاده كرد، باز می كردیم و گلولۀ خمپارۀ بدون پره و چاشنی را با سیم تلفن به خرج آر.پی.جی می بستیم و با آر.پی.جی به سوی دشمن می فرستادیم.