من حاجی مول هستم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از وقتی او رسمی شده بود صدای همه در آمده بود. از بس چپ می رفت راست می آمد و می گفت:« دیگر به من نگویید مشمول». می گفتیم ممكن است بفرمایید سركار چی هستید؟ جواب می داد:« معلوم است؛ حاجی مول!» و اگر می گفتیم تو كه مكه نرفته ای، می گفت:«مگر به خاطر […]
از وقتی او رسمی شده بود صدای همه در آمده بود. از بس چپ می رفت راست می آمد و می گفت:« دیگر به من نگویید مشمول». می گفتیم ممكن است بفرمایید سركار چی هستید؟ جواب می داد:« معلوم است؛ حاجی مول!» و اگر می گفتیم تو كه مكه نرفته ای، می گفت:«مگر به خاطر مشهد رفتن مشمول هاست كه به آنها مش مول می گویند كه لازم است من مكه رفته باشم؟»