منور گمراه كننده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهۀ فاو، منوری به هوا پرتاب می كردیم و بعد هم ما و هم دشمن به سوی آن منور با تیر رسام شلیك می كردیم تا خاموش شود. در این هنگام از غفلت آن ها استفاده می كردیم و بچه ها با تیر معمولی نقطه ای را كه از آن جا رسام دشمن شلیك […]
در جبهۀ فاو، منوری به هوا پرتاب می كردیم و بعد هم ما و هم دشمن به سوی آن منور با تیر رسام شلیك می كردیم تا خاموش شود. در این هنگام از غفلت آن ها استفاده می كردیم و بچه ها با تیر معمولی نقطه ای را كه از آن جا رسام دشمن شلیك شده بود هدف قرار می دادند.