منور های نفتی و بنزینی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
عملیات نصر ٧ بود. شب دوم عملیات گفتند دشمن پاتك زده است ولی ما منور نداشتیم كه بتوانیم در روشنایی آن وضع دشمن را ارزیابی كنیم . به جای منور پارچه ها را به نفت و بنزین آغشته كردیم و آتش زدیم و پایین انداختیم و دیدیم كه اصلاً از عراقی ها خبری نیست.
عملیات نصر ٧ بود. شب دوم عملیات گفتند دشمن پاتك زده است ولی ما منور نداشتیم كه بتوانیم در روشنایی آن وضع دشمن را ارزیابی كنیم . به جای منور پارچه ها را به نفت و بنزین آغشته كردیم و آتش زدیم و پایین انداختیم و دیدیم كه اصلاً از عراقی ها خبری نیست.