منور در خمپاره

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب ها وقتی خمپاره شلیك می كردیم ، چند گلوله منور را در می آوردیم و گلوله را جای خمپاره جاسازی می كردیم . وقتی خمپاره در آسمان منفجر می شد ، مواد آتش زای منور همانند گدازه های آتشفشان به اطراف پرتاب می شد و هر چیزی را كه اطرافش بود می سوزاند و […]
شب ها وقتی خمپاره شلیك می كردیم ، چند گلوله منور را در می آوردیم و گلوله را جای خمپاره جاسازی می كردیم . وقتی خمپاره در آسمان منفجر می شد ، مواد آتش زای منور همانند گدازه های آتشفشان به اطراف پرتاب می شد و هر چیزی را كه اطرافش بود می سوزاند و به ماشین ها و انبار تداركات و زاغۀ مهمات آنها صدمه ای جدی می زد.