مكانیك سیار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در كردستان بخشی از مشكلات جنگ بر دوش چهارپایان بود. به قول دوستی آن ها دوشادوش ما در همۀ جبهه ها می جنگیدند! وقتی از پایگاهی به پایگاهی دیگر می رفتیم، روی ارتفاعات قاطر حكم تویوتا را داشت. البته برای سواركار؛ افراد ناشی كه بر پشتشان می نشستند از جایشان جنب نمی خوردند، می ایستادند […]
در كردستان بخشی از مشكلات جنگ بر دوش چهارپایان بود. به قول دوستی آن ها دوشادوش ما در همۀ جبهه ها می جنگیدند! وقتی از پایگاهی به پایگاهی دیگر می رفتیم، روی ارتفاعات قاطر حكم تویوتا را داشت. البته برای سواركار؛ افراد ناشی كه بر پشتشان می نشستند از جایشان جنب نمی خوردند، می ایستادند و دور خودشان می چرخیدند. در چنین موقعیتی بچه ها می گفتند:« مكانیك سیار را خبر كنید، ظاهراً فرمانش قفل كرده است!».