معبر از جنس جان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
گاهی برای عبور از سیم خاردار نه اژدر بنگالی باقی می ماند و نه سیم خارداربری كه ازعهدۀ قطع رشته های توپی روی هم سوار شده برآید . به همین دلیل،بچه ها با بریدن چند رشتۀ رویی لایه های توپی موانع روی بقیۀ توپی ها برانكارد می گذاشتند و عبور می كردند و حتی در […]
گاهی برای عبور از سیم خاردار نه اژدر بنگالی باقی می ماند و نه سیم خارداربری كه ازعهدۀ قطع رشته های توپی روی هم سوار شده برآید . به همین دلیل،بچه ها با بریدن چند رشتۀ رویی لایه های توپی موانع روی بقیۀ توپی ها برانكارد می گذاشتند و عبور می كردند و حتی در جایی اگر برانكارد نبود، بچه ها خود را روی آن می انداختند و راه عبور می شدند.