مصاحبه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از سرگرمی های اوقات بی كاری داخل سوله و سنگرها این بود كه یك در نقش خبرنگار با دیگران گفت و گو می كرد ، با این تفاوت كه وقتی از كسی سؤالی پرسیده می شد بغل دستی او جواب می داد و در صورتی كه او از عهدۀ این كار به درستی برنمی آمد […]
از سرگرمی های اوقات بی كاری داخل سوله و سنگرها این بود كه یك در نقش خبرنگار با دیگران گفت و گو می كرد ، با این تفاوت كه وقتی از كسی سؤالی پرسیده می شد بغل دستی او جواب می داد و در صورتی كه او از عهدۀ این كار به درستی برنمی آمد و اشتباهی از او سر می زد تنبیه می شد و جریمه او گفتن یك حدیث از معصوم بود .