مرمی چخماق

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مرمی گلولۀ توپ ٢٣ میلی متری ضد هوایی را برای روشن كردن آتش به چیز نوك تیزی مثل سنگ می زدیم كه آتش ناشی از آن حدود بیست ثانیه دوام داشت.
مرمی گلولۀ توپ ٢٣ میلی متری ضد هوایی را برای روشن كردن آتش به چیز نوك تیزی مثل سنگ می زدیم كه آتش ناشی از آن حدود بیست ثانیه دوام داشت.