مرغ و تیر و تركش

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب بعثت حضرت رسول (ص) شام مرغ دادند. فردای آن روز، تعداد زیادی از بچه ها مسموم شدند، آن وقت بود كه بازار اظهار نظرها گرم شد. ـ صد دفعه به این آشپزخانه ای ها تذكر داده ام كه بابا معدۀ این مستضعف های بدبخت با مرغ و جوجه سازگاری ندارد به خرجشان نرفت كه […]
شب بعثت حضرت رسول (ص) شام مرغ دادند. فردای آن روز، تعداد زیادی از بچه ها مسموم شدند، آن وقت بود كه بازار اظهار نظرها گرم شد.
ـ صد دفعه به این آشپزخانه ای ها تذكر داده ام كه بابا معدۀ این مستضعف های بدبخت با مرغ و جوجه سازگاری ندارد به خرجشان نرفت كه نرفت.
ـ تیر و تركش چطور؟ لابد جان می دهند برای سرب داغ؟