مثل پنس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی در جزیرۀ مجنون بودیم، به مجروحی برخوردم كه رگ دستش قطع شده بود و خون یك لحظه هم بند نمی آمد. من امدادگر تنها كاری كه توانستم بكنم این بود كه با وسیله ای كه دراختیار داشتیم رگش را مثل پنس جراحی گرفتم و آن را ثابت كردم و او را به درمانگاه رساندم. […]
وقتی در جزیرۀ مجنون بودیم، به مجروحی برخوردم كه رگ دستش قطع شده بود و خون یك لحظه هم بند نمی آمد. من امدادگر تنها كاری كه توانستم بكنم این بود كه با وسیله ای كه دراختیار داشتیم رگش را مثل پنس جراحی گرفتم و آن را ثابت كردم و او را به درمانگاه رساندم. پزشكی كه آن جا بود خیلی مرا تشویق كرد.