ماشین های سر به هوا

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
فرماندهان برای گمراه كردن دشمن و دادن اطلاعات غلط ، هر ازگاهی دستوراتی در مورد نوع استقرار سنگرها و حتی تجهیزات و ماشین های اسقاطی می دادند، مثلاً برای این كه دشمن در عكس برداری های هوایی دچار سردرگمی و اشتباه محاسباتی شود ، ماشین های اسقطی رابا نظم و ترتیب و آرایش جنگی پشت […]
فرماندهان برای گمراه كردن دشمن و دادن اطلاعات غلط ، هر ازگاهی دستوراتی در مورد نوع استقرار سنگرها و حتی تجهیزات و ماشین های اسقاطی می دادند، مثلاً برای این كه دشمن در عكس برداری های هوایی دچار سردرگمی و اشتباه محاسباتی شود ، ماشین های اسقطی رابا نظم و ترتیب و آرایش جنگی پشت خاكریزها می چیدند و حتی تانك های سوخته را مواضعی قرار می دادند كه جلوه و آرایش نظامی آن به گونه ای باشد كه گویا تانك در سكوی خاصش قرار گرفته است یا با چیدن پلیت های بلامصرف در كف زمین و محوطۀ اطراف پایگاه وانمود می كردند تجهیزات عجیب و غریبی با آرایش درمنطقه مستقر است ! گاهی نیز تراورزهای زیادی را در محوطه ای كه احتمال هلی برن كردن دشمن از آن محل وجود داشت به صورت ایستاده قرار می دادند تا مانع فرود هلی كوپتر شوند.
در اوایل جنگ در آبادان برای ممانعت از هلی برن كردن دشمن و جلوگیری از سقوط شهر محاصره شدۀ آبادان، ماشین هایی را كه دربمباران در بندر از بین رفته بودند،به صورت عمودی قرار می دادند تا مانع فرود هلی كوپترها شوند.