لیوان پر وخالی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دو نفر از جا بلند می شدند . قرار بازی این بود كه هر یك هر كاری كرد دیگری نیز همان كار را بكند. اولی یك لیوان آب برمی داشت . دومی همین كار را می كرد. اولی شروع می كرد به نوشیدن آب ، دومی در حالی كه چشمش به دست و دهان اولی […]
دو نفر از جا بلند می شدند . قرار بازی این بود كه هر یك هر كاری كرد دیگری نیز همان كار را بكند. اولی یك لیوان آب برمی داشت . دومی همین كار را می كرد. اولی شروع می كرد به نوشیدن آب ، دومی در حالی كه چشمش به دست و دهان اولی بود لیوان آب را نزدیك دهان خود می برد و به هماهن نسبت و سرعت آب لیوان را تا جرعۀ آخر سر می كشید. اولی كه آب را در دهان خود نگه داشته و ننوشیده بود آن را به داخل لیوان برمی گرداند و دومی دیگر آبی در بساط نداشت هاج و واج او را تماشا می كرد. اولی آب ذخیره شده را می پاشید به او و دومی كنف می شد و بازی خاتمه می یافت.