لپو بازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تعداد بچه هایی كه این بازی را بلد بودند زیاد نبود. در این بازی ابندا باید هر نفر از بازی كنان یك سنگ پهن دایره شكل پیدا می كرد. بعد به فاصلۀ تقریباً ده متر سنگ گرد نسبتاً سنگین تری را نشان قرار می دادند. افراد باید سعی می كردند با سنگی ان قلوه سنگ […]
تعداد بچه هایی كه این بازی را بلد بودند زیاد نبود. در این بازی ابندا باید هر نفر از بازی كنان یك سنگ پهن دایره شكل پیدا می كرد. بعد به فاصلۀ تقریباً ده متر سنگ گرد نسبتاً سنگین تری را نشان قرار می دادند. افراد باید سعی می كردند با سنگی ان قلوه سنگ را بزنند. به نوبت سنگ هدف قرار می گرفت تا این كه یك نفر از آن جمع یعنی بازنده باقی می ماند كه دیگر نانش در روغن بود! چون باید تك تك برادران را از محلی كه قبلاً تعیین شده بود تا فاصله ای كول می كرد و راه می برد.