لندكروز

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دوست هم محلی داشتم كه در همان اعزام اول تویوتا لندكروزی تحویل گرفه بود. سر از پا نمی شناخت. با ماشین آمده بود منزل. می گفت:«خیلی خوشحالم، رانندگی تنوعش بیشتر است. هم فال است هم تماشا». یكی از برادران قدیمی كه آنجا بود گفت:«هیچ می دانی همینقدر كه رانندۀ لندكروز شدی پنجاه درصد مقصری!»
دوست هم محلی داشتم كه در همان اعزام اول تویوتا لندكروزی تحویل گرفه بود. سر از پا نمی شناخت. با ماشین آمده بود منزل. می گفت:«خیلی خوشحالم، رانندگی تنوعش بیشتر است. هم فال است هم تماشا». یكی از برادران قدیمی كه آنجا بود گفت:«هیچ می دانی همینقدر كه رانندۀ لندكروز شدی پنجاه درصد مقصری!»